Hydrologické údaje a navrhovaná PPO

Hlavním recipientem katastrálního území obce Albrechtičky je vodní tok Odra, která lemuje severo-západní okraj katastrálního území obce. Odra zde protéká neupraveným korytem. V celé své délce protéká Odra rovinatou zemědělsky využívanou krajinou na severovýchod k Ostravě.

Nejvyšších průtoků dosahuje Odra na jaře především v březnu a v dubnu. V létě její hladina klesá, ale pokles je střídán občasnými vzestupy v důsledku dešťů. V zimě a po ní začíná průtok řeky souvisle stoupat vlivem vyššího zásobování povodí srážkovou vodou. V silných zimách řeka zamrzá.

Zástavba v obci Albrechtičky leží na západě katastrálního území. Obytné domy jsou vystaveny z velké části podél Albrechtičského potoka. Při povodňových stavech může dojít k zaplavení dolního konce obce, zahrad a obytné zástavby na západní straně katastrálního území. V úseku před vstupem Odry do katastru obce může dojít ke vzniku ledových zátarasů a ledochodů, které zvyšují pravděpodobnost vybřežení vod v jarním období.

Ke zvýšeným průtokům ve vodním toku Odry dochází, vzhledem k velikosti a tvaru povodí a délky toku (střední úsek), zejména vlivem déletrvajících letních vydatných dešťů.

Albrechtičský potok

Albrechtičský potok tvoří osu obce Albrechtičky v blízkosti CHKO Poodří. Tento potok se vlévá do Odry zprava a právě oblast soutoku s Odrou představuje největší nebezpečí ohrožení povodněmi pro obyvatele obce.