Řeka Odra a Albrechtičský potok

Řeka Odra

Délka toku L = 854 km
Plocha povodí P = 118.861 km²
Průměrný průtok Q = 535 m³/s
Pramen Oderské vrchy - Fidlův kopec ve výšce 633 m n.m.
Ústí  do Štětínského zálivu 0 m n.m.

Průběh toku Odra

Odra pramení pod Fidlovým kopcem v Oderských vrších na Moravě. V České republice protéká českou částí Slezska a v Polsku Slezským, Opolským, Dolnoslezským, Lubušským a Západopomořanským vojvodstvím.

Poté, co opustí Oderské vrchy, protéká převážně v široké terasovité dolině, která se rozšiřuje z 2 až 3 km na 10 až 20 km severovýchodním směrem.

Tato dolina vznikla díky odtoku vody z ledovců po poslední době ledové. Pod ústím Lužické Nisy dosahuje tok šířky až 200 m. Je mohutným tokem, jehož břehy jsou chráněny protipovodňovými valy.

Ve vzdálenosti 84 km od ústí do Baltu se dělí na dvě ramena. Největší větve ústí do Štětínské delty. Štětínská delta je ohraničena na severu ostrovy Usedom  (západně) a Wolin (východně). Mezi těmito dvěma ostrovy je pouze úzký kanál (Svina), který ústí do Pomořanského zálivu, který je částí Baltského moře.

Největším přítokem Odry je řeka Warta, která přitéká zprava u Kostřína.

 

Hydrologické pořadí 2-01-01-001
ID toku 100 000 185
ID toku (CEVT) 200 010 000 100
Délka toku 854 km (délka na k.ú. Kujavy 0 km)
Správa VT Povodí Odry, s.p. Ostrava

Albrechtičský potok

Hydrologické pořadí 2-01-01-114
ID toku 201 080 000 600
Délka toku 5,218 km (délka na k.ú. Albrechtičky 1,78 km)
Správa VT Povodí Odry, s.p. Ostrava

Severozápadně od areálu Mošnovského letiště vtéká mělká vodoteč Albrechtičský potok do katastru obce Albrechtičky a ústí v údolní nivě do Odry. Místní potok, který protéká podélně celou obcí a sbírá povrchové vody z okolních polí a z velké části i z plochy letiště Ostrava-Mošnov. Vzhledem k tomu, že v padesátých létech při výstavbě letiště byl jako hlavní odvaděč vod z plochy letiště regulován a břehy zpevněny betonovými hrázemi, je převážná část obce na jeho horním a středním toku proti povodni zabezpečená.V dolní části toku před ústím do Odry dochází ke kumulaci vod vzhledem k  tomu, že řeka Odra nestačí vody odvádět a ty zaplavují severní část zastavěného území obce.