Druh a rozsah ohrožení

Povodně

Povodněmi se podle vodního zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Při povodni v obci Albrechtičky dochází k zatopení sklepů a garáží, poškození uloženého majetku, vytopení přízemí rodinných domů, škodám na zahradách, domácím zvířectvu a na materiálech, uložených ve sklepech, přízemích a okolí domů a k zatopení komunikací. Jedná se o nemovitosti v obytné zástavbě - viz tab. č. 7, v severní části obce.

Přirozená povodeň

Přirozené povodně vyskytující se v zájmovém území lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami;
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích;
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (extrémně rychlý průběh povodně).

 

V případě povodní - přirozených povodní - přicházejících po toku Odra, lze povodeň velmi pravděpodobně předvídat na základě hydrometeorologické předpovědní služby ČHMÚ (VÝSTRAHY ČHMÚ >>), neboť jde o povodeň vleklejšího typu. S ohledem na postupové rychlosti a doběhové doby - lze vývoj povodňové situace předpovídat a činit potřebná opatření na úrovni obce, zejména varováním obyvatel obce - lidé se stihnou na příchod povodně připravit - odjet s automobily, vynést majetek do vyšších pater, aplikovat ohrázování mobilními protipovodňovými prostředky apod.

Přírodní jev - povodeň z přívalových srážek (blesková povodeň) - se může objevit zejména v letních měsících na Albrechtičském potoce a považuje se za výrazné ohrožení obce povodní, kdy se mimořádná událost řeší při nedostatku času, ve ztížených podmínkách vyvolaných výpadky dodávek elektrické energie, komunikačního spojení nebo situací ohrožujících životy.

Riziková území při přívalových srážkách na k.ú.  jsou na dolním konci obce z obou stran Albrechtičského potoka.

Řeka Odra

Hydrologické pořadí: 2-01-01-001

Tok Odry představuje největší ohrožení pro obec Albrechtičky  - rizikem jsou srážky nad 50 mm/m2 v horní části povodí Odry na jižních a východních úbočích Oderských vrchů. Možnost vzniku povodňové situace je zejména v období jarního tání a letních přívalových srážek.

Povodňové průtoky se rozlévají do inundačních území v zastavěném území obce Albrechtičky, zde má řeka Odra zásadní dopad na povodňovou situaci, při průtoku Q20 - Q100 je zasažena část obytné zóny na pravém břehu Odry podél Albrechtičského potoka.

Rozsah ohrožení: na k.ú. obce Albrechtičky je od řeky Odry ohroženo Q100 (stoletou vodou) 7 nemovitostí (viz kapitola Charakteristika ohrožených objektů). a jedná se o možné zpětné vzdutí řeky Odry do Albrechtičského potoku v severní okrajové lokalitě obci u ústí Albrechtičského potoku.

Pro včasnou informovanost o povodňovém ohrožení z řeky Odry pro obec Albrechtičky je důležitý hlásný profil kategorie A – HP A Odry na toku Odra ve městě Odry.

Albrechtičský potok

Hydrologické pořadí: 1-05-04-0530

Tok Albrechtičský potok – povodňové epizody mohou být bleskového charakteru.

Rozsah ohrožení: na k.ú. obce Albrechtičky je od Albrechtičského potoka Q100 (stoletou vodou) 7 nemovitostí(viz kapitola Charakteristika ohrožených objektů).

Pro včasnou informovanost o povodňovém ohrožení z řeky Odry je pro obec Albrechtičky důležitý hlásný profil kategorie C – HP C Bartošovice na toku Odra v obci Bartošovice.

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Nebezpečný chod ledů nebo nebezpečná ledová zácpa ohrožuje především úsek před vstupem Odry na katastr obce Albrechtičky. Na řece Odře, ale i na některých menších přítocích se jedná o ledové jevy a zátarasy - na katastru obce jde především
o nekapacitní mostky a lávky – při zanesení dojde k omezení průtoku, které by mohlo způsobit vybřežení a následné zaplavení obytné zástavby v blízkosti toku.

Sesuvy půdy

Sesuvy půdy mohou způsobit rychlé zanesení koryta Albrechtičského potoka buď v místě sesuvu nebo níže na toku. V případě spadu nadměrných srážek může na území obce dojít vlivem značného nasycení půdy vodou k sesuvům půdy na pozemcích a zahradách domů s následným bahnotokem. .

Zvláštní povodeň

Zvláštní povodní se v tomto smyslu rozumí povodeň způsobená:

  • protržením hráze vodní nádrže,
  • poruchou výpustného zařízení vodní nádrže,
  • urychleným vypouštěním vody z nádrže (nad rámec manipulačního řádu) z důvodu bezpečnosti díla.

Příčinou takovéto havárie může být např. porucha, technická závada, zemětřesení, teroristický útok nebo válečný konflikt.Tento druh povodně na k.ú. Albrechtičky nehrozí, jelikož se zde nenachází vodní díla – VD I. - III. Kategorie.