Odtokové poměry

jsou mapovány a registrovány zejména v profilech na řece Odře

Průměrný průtok v jednotlivých místech na Odře dle ČHMÚ
Místo ČHP Plocha povodí Fp [km2] Průměrný průtok Qa [m3/s] Stoletá voda Q100 [m3/s]
Odry 2-01-01-0440 411,36 3,58 199
Bartošovice 2-01-01-1081 913,19 6,75 349
Svinov 2-01-01-1600 1613,73 12,6 571

K. ú. Albrechtičky protéká řeka Odra severovýchodním směrem

Koryto Albrechtičského potoku je v k.ú. Albrechtičky upraveno -  v padesátých létech při výstavbě letiště byl jako hlavní odvaděč vod z plochy letiště regulován a břehy zpevněny betonovými hrázemi, je převážná část obce na jeho horním a středním toku proti povodni zabezpečená.V dolní části toku dochází ke kumulaci vod vzhledem k tomu, že řeka Odra do které potok ústí, nestačí vody odvádět a zaplavují část zastavěného území obce.

V případě dlouhotrvajících a vydatných dešťů jsou nakumulovanou vodou zaplavovány přilehlé rybníky a hrozí protrženi jejich hrází a vznik přívalových vod, jak se to stalo při povodni v roce 1997, kdy dojde k podstatnému naplnění záplavového území.