A) Přehled inundačních území

Odra

Při povodních na řece Odře voda vybřežuje v zastavěném území obce Albrechtičky – koryto řeky zde prochází severní části obce a při povodních ohrožuje obytnou zástavbu v její severo-západní části. V případě vylití tedy dochází k zatopení jak obytné zástavby, tak zahrad a zemědělské a orné půdy, ležící v inundačním území toku.

Albrechtičský potok

Při povodních na Albrechtičském potoce voda vybřežuje v zastavěném území obce Albrechtičky – koryto potoka zde lemuje místní komunikaci, procházející obytnou zástavbu. V případě vylití tedy dojde k zatopení jak silnice, tak obytné zástavby, zahrad a zemědělské a orné půdy, ležících v blízkosti toku.

Stanovená záplavová území

Pojem „záplavové území“ je dle ustanovení § 66 vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) „administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou.“ Rozsah záplavových území je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.

Záplavové území je vymezeno rozhodnutím věcně příslušného krajského úřadu. Pro obec Albrechtičky je to Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Stanovená ZÚ Odra a Albrechtičského potoka viz grafická část tohoto PP – Mapa záplavových území>>

Odra – ČHP 2-03-02-001, 2-03-02-003, 2-03-02-009… km 8,700 – 15,000 (vč. aktivních zón)
KÚ Moravskoslezského kraje OŽPaZ 25.6.2014 č.j. MSK 38118/20144
( původní Odra – ok. Nový Jičín  … km 15,000– 29,400 (vč. aktivních zón)
KÚ Moravskoslezského kraje 19.1.2011 č.j. MSK 125761/2010
Odra – ok. Nový Jičín  … km 80,800 – 84,310 (vč. aktivních zón)
KÚ Moravskoslezského kraje 23.5.2003 č.j. ŽPZ/3558/03
Odra – ok. Nový Jičín  … km 84,310 – 92,350 (vč. aktivních zón)
KÚ Moravskoslezského kraje 21.7.2014 č.j. MSK 71308/2014
nová Odra - ČHP 2-01-01-040 .. 2-01-01-048  … ř.km 84,31 - 92,35 (vč. aktivních zón)
dle TEP Povodí Odry s.p.  ř.km 77,80 - 85,86
KÚ Moravskoslezského kraje OŽPaZ 17.6.2014 č.j. MSK/80873/2014
původní Odra – ok. Nový Jičín  … km 92,350 – 93,800 )
KÚ Moravskoslezského kraje 23.5.2003 č.j. ŽPZ/3558/03