Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity

Informace o dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity na řece Odře ve sledovaných profilech – Vodohospodářský dispečink Povodí Odry, státní podnik, informuje o dosažení 1. SPA a o vyhlášení 2. a 3. SPA KOPlS HZS Moravskoslezského kraje. O vyhlášení 2. a 3.SPA předává Vodohospodářský dispečink Povodí Odry, s.p. informaci zástupci povodňové komise obce s rozšířenou působností Bílovec. Z ORP Bílovec je informace o dosažení SPA předávána na PK obce Albrechtičky.

I. SPA - Stav bdělosti nastává (nevyhlašuje se)

 • při dosažení výšky hladiny rysky 1. SPA na vodních tocích, při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí - opětovným snížením hladiny pod tuto úroveň
 • při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů na VH dílech z hlediska bezpečnosti nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku nebezpečí zvláštní povodně
 • na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Bílovec
  • HZS Moravskoslezského kraje
  • Hromadných sdělovacích prostředků
  • Občanů

II. SPA - Stav pohotovosti SE VYHLAŠUJE

 • při dosažení výšky hladiny rysky 2. SPA na vodních tocích nebo v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň a hrozí zaplavování území mimo koryto toku
 • při dosažení směrodatného limitu průtoků nebo hladin v určených profilech toku
 • při překročení mezních hodnot sledovaných jevů na VH dílech z hlediska bezpečnosti
 • na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Bílovec
  • HZS Moravskoslezského kraje
  • Hromadných sdělovacích prostředků

III. SPA - Stav ohrožení SE VYHLAŠUJE

 • při dosažení výšky hladiny rysky 3. SPA na vodních tocích nebo při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku
 • při dosažení směrodatného limitu průtoků nebo hladin v určených profilech toku
 • při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů na VH dílech z hlediska bezpečnosti
 • na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Bílovec
  • HZS Moravskoslezského kraje
  • Hromadných sdělovacích prostředků

2. SPA a 3. SPA - vyhlašuje předseda PK v součinnosti se členy PK a HZS Moravskoslezského kraje na základě zjištění dosažení limitů stoupajících hladin na tocích Odra a Albrechtičský potok pomocí sirény a hlášení obecním rozhlasem o vyhlášení stavu pohotovosti/nebezpečí. Současně zapíše datum a čas vyhlášení 2. SPA a následně 3. SPA do povodňové knihy. Současně informuje o vyhlášení těchto stavů HZS Moravskoslezského kraje a příslušné nadřízené povodňové orgány - PK ORP Bílovec a KPK Moravskoslezského kraje.

V případě nenadálé povodně způsobené přívalovými srážkami velké intenzity, zejména v letním bouřkovém období, kdy nárůst povodně a její postup je velmi rychlý (může nastat zejména na drobných tocích na území obce) a kdy hrozí nebezpečí z prodlení, lze vyhlásit III. SPA pro zasaženou oblast ihned bez předchozích kroků. Je nutné si uvědomit, že výskyt tohoto druhu povodně nelze předpovědět, je nutno jednat rychle a operativně. V takovém případě mohou být osoby evakuování ze záplavového území, ihned.

Orientační limity srážek pro SPA dle doporučení ČHMÚ >>

Vyhlašování a odvolávání SPA na území obce zajišťuje PK prostřednictvím obecního rozhlasu nebo megafonů, příp. zveřejněním písemné zprávy na úřední desce, informačních deskách a prostřednictvím internetových stránek obce Albrechtičky.

OPIS HZS Moravskoslezského kraje

Tel. vedoucí směny: 950 739 804,Tel. dispečerský sál: 950 739 805