Způsob zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků

Povodňová komise v rámci své činnosti zabezpečuje pracovní síly a věcné prostředky pro provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních:

a) funkcí v území - zásobování pitnou vodou, potravinami nebo mobilními prostředky protipovodňové ochrany; v příloze tohoto PP (a kapitole Důležité kontakty> Adresář povodňového plánu> Důležité organizace > Zásobování) jsou zde uvedena místa (firmy poskytující prodej potravin a balené vody) pro možnost zásobování obyvatelstva potravinami a balenou vodou mimo stanovená záplavová území obce Albrechtičky s adresami a telefonním spojením.

Náhradní zásobování vodou - cisternami rozmístěnými v zástavbě obce - bude provádět SmVaK Ostrava a.s. ve spolupráci s HZS MSK na vyžádání PK obce Albrechtičky.

b) osobní a věcné pomoci od orgánů, právnických a fyzických osob - např. technikou ze zemědělského družstva; organizace, fyzické a právnické osoby disponující potřebnou technikou - bagry, buldozery, nákladní vozidla, ženijní technika aj. jsou uvedeny včetně adres a kontaktů v kapitole Technické prostředky povodňové komise obce Albrechtičky, jejich nasazení se řídí pokyny PK Albrechtičky.

c) evakuaci, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů a jejich návrat.