Popis správního území obce Albrechtičky

Základní informace

Adresa OÚ Albrechtičky, Albrechtičky 131, 742 55 Albrechtičky
Kontakty tel.: 556 428 016 fax.:  556 413 047
web: www.albrechticky.cz
Geografické souřadnice katastru  
Obec Albrechtičky 49°42′6″ s. š., 18°5′44″ v. d.
Geografické souřadnice katastru 49.693553 s.š, 18.085782 v.d.
49.716145 s.š, 18.118741 v.d.
Nadmořská výška 241 m n. m.
Výškový systém výškopisných údajů Balt po vyrovnání (Balt p.v.).

Geografické informace

Rozloha území katastru obce 395 ha.
Zastavěné plochy 11 ha
Orná půda  158 ha
Zahrady 21 ha
Trvalé travní porosty 17 ha
Zemědělská půda 197 ha
Lesní půda 26 ha
Vodní plochy  20 ha
Ostatní plochy  142 ha

Demografické údaje

Počet obyvatel obce v roce 2013 705
Ekonomicky neaktivní (60 a více) 180
Ekonomicky aktivní (15 – 59 let) 431
Děti do 14 - ti let 95

Zásobování vodou a energiemi:

Zdroje pitné vody

Obec Albrechtičky má veřejný vodovod. Vodovod je v majetku obce, provozovaný spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Kanalizace a odpadní vody

Část obce Nová Kolonie je v majetku a ve správě společnosti SMVaK, tedy Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (110 EO) a zbývající větší část obce je v majetku a správě obce (422 EO)

Zemní plyn

Je dodáván provozovatelem distribuční sítě RWE GasNet, s.r.o.

El. energie

Je dodávána – z ČEZ Distribuce, a. s. Albrechtičky je zásobováno elektrickou energií, přenosová soustava je spravována – ČEZ Distribuce, a.s. (ZC Ostrava, Nádražní 32) zajišťující zásobování elektrickou energií.